LAT RUS
  • +371 27555552
  • info@winbaltic.lv

IKStunda tarifs

1. Cena ietver:
  • biržas Nord Pool Spot mēneša vidējā svērtā balansētā  elektroenerģijas cena Latvijas reģionā ~ 0.05158** eur/kWh (ar PVN 0.05808 eur/kWh) ;
  • maksa par tirdzniecības pakalpojumu 0.00 eur/kWh;
  • fiksēta mēneša maksa 1.50 eur ( ar PVN 1.82 eur);
  • Elektroenerģijas piegādes un sadales pakalpojums ( sistēmas pakalpojums ) 0.04408 eur/kWh (ar PVN 0.05334 eur/kWh);  
  • PVN 21% (Pievienotās vērtības nodoklis).
Kopa ar PVN: 13.38 eur/100kWh

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2019.gada 1.janvāra.
OIK kalkulators
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu 1.50 eiro ar PVN - Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A.
Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast 
šeit.
* - PVN, OIK, sistēmas pakalpojumu ( informāciju par izmaksām var atrast šeit ), kā arī  NordPoolSpot - Latvijas reģionā svārstību gadījumā, iespējamas tarifu proporcionālas korekcijas.
** - 0.05158 svērtā balansētā cena pēdējos 12 mēnešos.

Pieslēdzies "IKStunda tarifs" un no pirmā mēneša saņem priekšrocības:
Cashback World priekšrocības tiek piešķirtas tikai par balansētu elektroenerģiju (pakalpojumu rēķinu, kas samaksāts laikā)
Progresīvais CASHBACK atkarīgs no APJOMA ( no 4MWh - 2,6 EUR "Cashback" un 0,4 "Shopping Points") :"IKStunda tarifs".

2.Jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība
Saskaņā ar 
LĪGUMA NOTEIKUMI II daļas 10.2. punktu.(Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi, kas izriet no elektroenerģijas piegādi regulējošiem tiesību aktiem, Lietotājs iesniedz Tirgotājam, nosūtot tos pa pastu vai, izmantojot Līgumā norādīto e-pastu pp@winbaltic.lv. Tirgotājs nodrošina atbildes sniegšanu elektroniski uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi vai papīra formātā uz Līgumā norādīto Lietotāja korespondences adresi 5 darba dienu laikā no jautājumu un pretenzijas sanemšanas ( elektroniski vai pasta zīmogs) , bet ne vēlāk kā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.)

3.Līguma darbības
Minimālais termiņš: sākums datums: 01.10.2019, beigu datums: Beztermiņa;
Elektroenerģijas tirdzniecības periods : sākums datums: 01.10.2019, beigu datums: Beztermiņa;

4.Patēriņa uzskaite
Norēķins par faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu.
Ikmēneša skaitītāja rādījumi ir jānodod, ievadot tos AS „Sadales tīkls” klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam.

5. Rēķina saņemšana un apmaksa
Rēķina saņemšanas veids : E-PASTS - bez maksas, papīra formatā pa pastu ir 1.00 eur/rēķins;
Apmaksa ar bankas pārskaitījumu līdz 20. datumam (ieskaitot) par iepriekšējo kalendāro mēnesi.


Līgums tiek noslēgts un ir spēkā uz nenoteiktu laiku, un to var izbeigt jebkurā laikā, bez līguma laušanas maksas sakaņa ar LĪGUMA NOTEIKUMI II daļas 8.5. Lietotājam ir tiesības izbeigt beztermiņa līgumu līdz kalendārā mēneša 15.datumam, noslēdzot sadarbības Līgumu ar citu tirgotāju.Tirgotāju maiņa notiek ar nākamā kalendārā mēneša 1.datumu. Lietotājs paziņo par savu izvēli par Līguma izbeigšanu elektroniski uz pp@winbaltic.lv vai pa pastu SIA „WIN Baltic”, Rīga, Ieriķu iela 23 – 8, LV-1084.

Piedāvājums spēkā no 01.03.2019.
Noslēgt līgumu